SEMINARIUM PÅ ABF-HUSET 14/10 kl 14-16:
Motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Läs mer här!

Genom Hjärnkoll Workplace uppmärksammas arbetsgivare på tecken på psykisk ohälsa och hur detta kan motverkas. Fokus ligger på utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. Arbetsgivare ska även få kunskap i hur de kan hantera pågående psykisk ohälsa på bästa sätt för arbetstagaren.

“Healthy organizations are not created by accident!”

Grawitch et al, 2006

Utmattning behöver inte ha sitt ursprung på arbetsplatsen: Vi har alla ett privatliv, som påverkar oss i olika grad. Det kan uppstå privata kriser så som skilsmässa, dödsfall och sjukdom, som påverkar vår psykiska hälsa. Men då vi även har en anställning, behöver arbetsgivarens se till att vi kan komma tillbaka i arbete. I de fall utmattningen har sin orsak i arbetet, behöver en utredning kring arbetsmiljön göras.

Bakgrund
Majoriteten av alla sjukskrivningar idag sker på grund av psykisk ohälsa. Risken är högst i trettioårsåldern och i “kontaktyrken”, alltså i arbete med patienter, klienter, kunder, elever eller brukare.

Vård- och omsorgspersonal är den största yrkesgruppen som riskerar sjukskrivning, oavsett diagnos och den offentliga sektorn – kommuner, landsting, stat och offentliga bolag – står för en stor del av sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa. Även intresseorganisationer och religiösa samfund ligger högt i statistiken. Psykiska diagnoser dominerar bland sjukskrivningarna i tjänstemannayrken och yrken som kräver längre utbildning.

Hjärnkoll Workplace
Hjärnkoll vill genom satsningen Workplace ge arbetsgivare stöd i att hantera den psykiska ohälsan på arbetsplatsen. Målet är att genom kunskapsöverföring minska antalet sjukdagar och hjälpa den drabbade att snabbare komma tillbaka till arbetet, genom rätt stöd.

Kunskapsöverföring
Kunskapsöverföringen sker genom att en av Hjärnkolls ambassadörer, som själv drabbats av psykisk ohälsa på arbetet, delar med sig av sina insikter kring detta. Vi erbjuder också en workshop, där deltagarna får reflektera kring organisationens specifika utmaningar. I Workshopen får deltagarna själva reflektera kring hur de kan uppmärksamma och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen, såväl sin egen som andras.

Genom Hjärnkoll Workplace blir arbetsgivare och personal bättre rustade inför psykisk ohälsa på arbetsplatsen: Arbetsgivaren får kunskap om hur den kan hantera en anställd som drabbas av psykisk ohälsa och arbetstagaren får kunskap om hur den själv kan hantera sin psykiska ohälsa på arbetsplatsen.