Ambassadörsrollen

Ambassadörerna leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar samtalsgrupper och annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. Våra ambassadörer syns och hörs också ofta i media. Vi har också ambassadörer som specialutbildat sig kring arbetsliv och slutenvården samt psykisk ohälsa bland unga.

******

Uppdragen

Antingen kan  ni själva fundera ut vad som bäst fungerar för er verksamhet – en föreläsning, samtalsgrupp eller workshop? Eller så förklarar ni era behov för oss och vi tar fram det vi tror passar bäst. I föreläsningarna är det den egna berättelsen som är den bärande kraften och i berättelsen ligger fokus på lösningen mer än på problemet. I samtalsgrupper samlar ni en mindre grupp för ett samtal kring de frågor som är aktuella för er del. Vi kan förutom de färdiga workshops som presenteras nedan skräddarsy uppdraget för era specifika behov, t ex en fokusgrupp för att diskutera ett särskilt område eller en panel till konferenser och seminarier.

******

Hjärnkoll Ung

Hjärnkoll Ung är Hjärnkoll Stockholms satsning på unga ambassadörer. Ambassadörerna är mellan 18-30 år och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De besöker framför allt skolor, elevhälsan, vårdcentraler, BUP-mottagningar och psykiatrin för att delge sin berättelse och ge inspiration till hur man kan öppna upp för att börja prata om psykisk ohälsa. De ger en inblick i vad unga människor behöver och vilken sorts stöd de vill ha. Ung-ambassadörerna håller föreläsningar, samtalsgrupper och workshops, samt deltar i referensgrupper, paneler, samtal och liknande.

******

Arbetsliv
Konceptet består av en föreläsning av en Hjärnkollambassadör med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och arbetsliv, som fått särskild utbildning för uppdraget. Ambassadören är van att föreläsa och att leda grupper. Det övergripande syftet med konceptet är att synliggöra den psykiska ohälsan i arbetslivet och bidra till att medarbetare och chefer ska vara bättre rustade för och mer inspirerade till att arbeta med att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Ambassadören skapar genom den egna berättelsen en levande bild av hur det kan vara att hantera psykisk ohälsa kopplat till arbetslivet. Genom sin berättelse visar hen på vägar framåt mot återhämtning och ger exempel på hur medarbetare och chefer kan bidra till att stödja sin kollega under vägens gång. Det är en ovärderlig kunskap som väcker engagemang i frågan och som berör.